زنبق

زنبق - Lilyگل زنبق از دوران ماقبل پیدایش اشرافیت
در یونان شناسایی شد.

نام یونانی آن لیریون (Leirion) و نام رومی آن لیلیوم
(Lilium) بود. در افسانه ها آمده است

که زنبق (لیلی) از اشک حوا به هنگامیکه
وی متوجه بارداری خود شده و از بهشت رانده شد بوجود آمد.

زنبق نشانگر خلوص
قلبی است و با وجود آنکه این گل در رنگهای مختلف پرورش می یابد اما
بیشتر

مردم زنبق سفید ترجیح داده و آنرا نشانگر بی گناهی و پاکی می
دانند.


/ 0 نظر / 45 بازدید