میخک

گل میخک - Carnationاین گل در ابتدا توسط گیاه شناس یونانی
تئوفرستوس (Theopharastus)، دیانتوس (Dianthus) نامیده

شد که گل بومی منطقه
خاور نزدیک بوده و حدود 2000 سال قدمت دارد.

برخی از محققین بر این باورند
که نام میخک از کلمه تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده است زیرا این

گل یکی
از گلهایی بود که در مراسم تاجگذاری پادشاهان یونان استفاده می شد. این گل امروزه
بیشتر

نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می باشد.

میخک قرمز کم رنگ،
نشانگر تحسین و میخک قرمز پر رنگ نشانگر عشق و

احساسات بسیار عمیق
است.

میخک سفید بیانگر عشق خالص و خوش شانسی و نوع سفید خط دار آن بیانگر
این مطلب است که

عشق را هرگز نمی توان تقسیم کرد و میخک بنفش نشانگر دمدمی
مزاج بودن و تنوع پرستی می

باشد.

/ 0 نظر / 43 بازدید