تقویم هرس درخت ودرختچه های زینتی فضای سبز

1- شمشاد

نام علمی : Buxus sempervirens


زمان هرس: بهار، پاییز2- جوالدوزک

نام علمی :
Catalpa speciosa

زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

 

3- سدر

نام علمی : Cedrus

زمان
هرس:تابستان4- ارغوان

نام علمی : Cercis

زمان
هرس:زمستان

نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و
تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی
می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.


5- افرا

نام علمی :
Acer

زمان هرس:زمستان


6- عرعر

نام علمی :
Aillanthus

زمان هرس: زمستان،تابستان


7- ابریشم

نام علمی
: Albizzia

زمان هرس: بهار

8- زرشک

نام علمی :
Berberis

زمان هرس:زمستان،تابستان


9- دم موشی

نام علمی :
Buddleia davidii

زمان هرس:اواخر زمستان

نحوه هرس: یا شاخه اصلی را
در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره
گردد.


10- به ژاپنی

نام علمی : Chaenomeles

زمان
هرس:تابستان،زمستان


11- شبه سرو

نام علمی : Chamaecyparis
lawsoniana

زمان هرس:تابستان


12- گل یخ

نام علمی :
Chimonanthus praecox

زمان هرس:بهار ، تابستان


13- درخت
پر

نام علمی : Cotinus coggyria

زمان هرس:تابستان


14- شیر
خشت

نام علمی : Cotoneaster

زمان
هرس:بهار،تابستان،زمستان


15- سرو

نام علمی :
Cupressus

زمان هرس:بهار و تابستان


16- گل طاووسی

نام
علمی : Cytisus

زمان هرس:بهار


17- یاس زرد

نام علمی :
Forsythia

زمان هرس:بهار


18- زبان گنجشک

نام علمی :
Franinus

زمان هرس:زمستان


19- لیلکی

نام علمی :
Gleditsia

زمان هرس:زمستان


20- ختمی درختی

نام علمی :
Hibiscus syriacus

زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز


21-
یاسمن

نام علمی : Jasminum officinal

زمان هرس:بهار
،تابستان

نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام
دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه
کوتاه نمود.


22- سرو کوهی

نام علمی : Juniperus

زمان
هرس:بهار ،تابستان


23- برگ نو

نام علمی : Ligustrum

زمان
هرس:زمستان ،بهار،تابستان

24 - ماگنولیا

نام علمی :
Magnolia

زمان هرس:تابستان

نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل
التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان
نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.


25- زیتون
تلخ

نام علمی : Melia

زمان هرس:تابستان26-
توت

نام علمی : Morus spp

زمان هرس:زمستان
،تابستان27- خرزهره

نام علمی : Nerium oleander

زمان
هرس:تابستان28- نرگس درختی

نام علمی :
Philadelphus

زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

نحوه هرس: این درختچه
معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل
بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان
یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و
آنرا متراکم تر می سازد.29- نوئل

نام علمی :
Picea

زمان هرس:بهار ،تابستان

30-کاج

نام
علمی : Pinus spp

زمان هرس:بهار31- چنار

نام علمی :
Platamus spp

زمان هرس:تابستان ،زمستان32- صنوبر

نام
علمی : Populus spp

زمان هرس:تابستان33-
پیراکانتا

نام علمی : Pyracantha spp

زمان هرس:تابستان ،آخر
زمستان34- بلوط

نام علمی : Quercus spp

زمان
هرس:تابستان،زمستان35- سماق

نام علمی : Rhus

زمان
هرس:زمستان

36- اقاقیا

نام علمی :
Robinia

زمان هرس:تابستان،زمستان37- بید

نام علمی :
Salix spp

زمان هرس:زمستان،تابستان38- اسپیره

نام
علمی : Spirea

زمان هرس:بهار39- سرو خمره ای

نام
علمی : Thuja

زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز40-
نارون

نام علمی : Ulmus spp

زمان هرس:اواخر تابستان
،زمستان41- بداغ

نام علمی : Viburnum spp

زمان
هرس:بهار،اواسط تابستان42- مروارید درختی

نام علمی :
Symphoricarpus

زمان هرس:اوائل بهار43- گز

نام علمی
: Tamarix spp

زمان هرس:بهار ،تابستان44- سرخدار

نام
علمی : Taxus spp

زمان هرس:اواخر بهار،تابستان

/ 0 نظر / 52 بازدید